< محصولات طب ابزار

بنر1 بنر2

دستگاه سنجش فشارخون جیوه ای دیواری

مدل: TBW-500

دقت اندازه گیری: حداکثر/حداقل 3mmHg

دامنه اندازه گیری: 0 تا 300mmHg

مطابق با استاندارد بین المللی: BS2743

 

مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

مورد تایید سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران